ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Home

 

(1) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ                            -         ದೂ.ಸಂ.: 9448309125

     ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್                                                                             6360672374

    ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

    ಬೆಂಗಳೂರು

 

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ                    -          ದೂ.ಸಂ.080-22113146

     2ನೇ ಮಹಡಿ, ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಭಾಗ,                                              080-29603146

     ಕನ್ನಡ  ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,

     ಬೆಂಗಳೂರು-560002

   

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS