ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ

Home

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ

 

 

ವರ್ಷ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4(1) A - 2015-16

590KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4(1) A - 2016-17

745KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1) A - 2017-18 310KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1) A - 2018-19 479KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1) A - 2019-20 331KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1) A - 2020-21 341KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B - 2015-16 3.46MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B - 2016-17 3.31MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B - 2017-18 1.04MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B - 2018-19 932KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B - 2019-20 1.11MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B - 2020-21 957KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)A  2021-22 375 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)A  2022-23 303 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B  2021-22 1.2 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4(1)B  2022-23 1.2 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
 
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS