ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇ-ಟಂಡರ್

Home

ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS